REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRAMONTANA-SAILINGTEAM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://tramontana-sailingteam.pl (dalej jako: „Tramontana-sailingteam.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Tramontana-sailingteam.pl jest portalem z branży turystycznej, który umożliwia przeglądanie oraz rezerwację organizowanych przez nas rejsów i

szkoleń żeglarskich, a także zakup dodatkowych produktów takich jak odzież i książki.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie

podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Tramontana-sailingteam.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

 

Zespół Tramontana-sailingteam.pl

 

 

1)  O NAS

Właścicielem Tramontana-sailingteam.pl jest Oliwia Krauze prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych z numerem ewidencyjnym: 28548 oraz numerem rejestrowym: 796; posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Bukowa 21, 84-230 Rumia, NIP 5882463614, REGON 387597587, adres poczty elektronicznej: biuro@tramontana-sailingteam.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 509726364, 531987382 (dalej jako „Usługodawca”).

 

2)  DEFINICJE

1.   Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.    BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających
Serwis Internetowy

b.     FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i przesłanie mu zapytania.

c.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d.     FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zapytania, w szczególności poprzez wybranie Rejsu oraz określenie warunków Umowy z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu, w
tym sposobu płatności.

e.     KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f.       KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

g.     KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o udział w Rejsie lub Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

h.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy
cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.

i.       PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

j.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

k.     REJSdostępna w Serwisie Internetowym impreza turystyczna – rejs lub szkolenie – organizowana przez Usługodawcę,
w której udział może być przedmiotem zapytania Usługobiorcy i stanowić następnie przedmiot Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Klientem. Dokładny opis Rejsu wskazany jest każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego, obok danego Rejsu.

l.       REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy dotyczącej udziału w danej Rejsie dokonane za pomocą Formularza Zapytania. Rezerwacja stanowi dla Usługodawcy zapytanie ofertowe i nie ma charakteru wiążącego dla Usługodawcy, chyba że Usługodawca ją zaakceptuje – w takim wypadku Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Klientem zgodnie z Rezerwacją oraz dodatkowymi
ustaleniami między Klientem a Usługodawcą w formie wiadomości e-mail.

m.   SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, TRAMONTANA-SAILINGTEAM.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://tramontana-sailingteam.pl.

n.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

o.    USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA Oliwia Krauze prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE wpisana
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych z
numerem ewidencyjnym: 28548 oraz numerem rejestrowym: 796; posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Bukowa
21, 84-230 Rumia, NIP
5882463614, REGON 387597587, adres poczty elektronicznej: biuro@tramontana-sailingteam.pl
oraz numer telefonu kontaktowego: 509726364, 531987382
.

p.    USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).

q.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r.      UMOWA umowa o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych, zawarta poza Serwisem Internetowym
pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na podstawie Zapytania dokonanej przez Klienta lub w formie wymiany wiadomości e-mail.

s.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a  Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRAMONTANA-SAILINGTEAM.PL

1.    Tramontana-sailingteam.pl jest portalem z branży turystycznej, który umożliwia przeglądanie oraz złożenie Zapytania organizowanych przez Usługodawcę Rejsów. Celem Serwisu Internetowego jest ułatwienie potencjalnym Klientom wyszukiwania interesujących ofert turystycznych spośród dodanych w Serwisie Internetowym. Serwis umożliwia również przy okazji Zapytania zakup dodatkowych Produktów takich jak odzież i książki.

2.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

4)  KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że dla danej Usługi Elektronicznej przewidziano wyraźnie obowiązek uiszczenia opłaty.

3.   Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.  Konto.

b.  Newsletter.

c.   Blog.

d.  Formularz Kontaktowy.

e.  Formularz Zapytania.

f.   Sklep.

4.   Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

5.  Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 

   5) KONTO

1.      Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu
formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tramontana-sailingteam.pl.

 

   6)   NEWSLETTER

1.   Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”.

2.     Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.     Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tramontana-sailingteam.pl.

 

   7)BLOG

1.    Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego –Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

2.    Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

3.      Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu
teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych
.

4.      Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

5.      Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

   8)    FORMULARZ KONTAKTOWY

Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wypełnienia Formularza Kontaktowego i kliknięciu pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i adres poczty elektronicznej oraz tematu i treści zapytania. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pomocą albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego.

 

   9)  WARUNKI SKŁADANIA ZAPYTANIA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAPYTANIA

1.    Jedną z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest Formularz Zapytania, który umożliwia zarezerwowanie udziału w Rejsie.

2.      Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta interesującej go Rejsu oraz jednego z dostępnych
terminów jej organizacji. Złożenie Zapytania następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch trzech kroków –

(1) kliknięciu pola „Zapytaj o miejsce!” widocznego na podstawnie dane Rejsu, 

(2) wypełnieniu Formularza Zapytania i 

(3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza Zapytania pola „Zadaj pytanie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Serwisu Internetowego). 

W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

3.    Cena Rejsu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Rejsu będącego przedmiotem Zapytania oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową dotyczącą udziału w danym Rejsie.

4.     Rezerwacja złożona przez Usługobiorcę ma dla Usługodawcy charakter zapytania ofertowego, które upoważnia Usługodawcę do nawiązania z Usługobiorcą kontaktu celem przedstawienia dopasowanej oferty organizacji Rejsu oraz zawarcia Umowy na podstawie odrębnych ogólnych warunków świadczenia usług turystycznych przez Usługodawcę.

5.     Sposoby i terminy płatności za Rejs:

a.   Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

·       Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

·       Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paynow.pl/#payment_methods.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 169.401.468 złotych.

·       Dokonanie płatności w formie elektronicznej lub kartą płatniczą jest możliwe z użyciem mechanizmu koszyka w Formularzu Zamówienia.

b.      Termin płatności:

·       Klient obowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny imprezy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Klient może dokonać również płatności całości ceny w powyższym terminie zgodnie ze swoim wyborem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części należności tytułem imprezy turystycznej  nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed planowaną początkową datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

·       W przypadku kiedy do podpisania Umowy dochodzi w terminie krótszym niż na 21 dni przed planowana początkową datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest dokonać płatności w wysokości 100% wartości imprezy turystycznej w terminie od 1-3 dni od dnia podpisania Umowy według ustaleń z Organizatorem w zależności od terminu początkowej daty rozpoczęcia imprezy. 

 

       10)  WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1.    Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania za pomocą Formularza Zapytania w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 9.2 Regulaminu albo bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej.

2.     Po złożeniu Zapytania Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz przesyła Klientowi ofertę a także ogólne warunki świadczenia usług turystycznych oraz właściwe ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o świadczenie usługi turystycznej zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Klienta oraz akceptacji załączonych dokumentów. Ogólne warunki świadczenia usług turystycznych stanowią integralną część zawartej Umowy.

3.     Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza jej zawarcie poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zapytania.

4.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez 

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego, 

(2) udostępnienie ogólnych warunków świadczenia usług turystycznych oraz 

(3) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w
systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

 

       11)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zgodnie z art. 47 Ustawy o Imprezach Turystycznych, Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Rejsu.

2.     Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Usługodawcy. W przypadku nieokreślenia w Umowie opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Usługodawca uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

3.     W Umowie może zostać wskazana opłata za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu
alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

4.      Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5.      Usługodawca może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

a.    liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Usługodawca powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:

                                          i.     20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

                                         ii.   7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

                                       iii.  48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

b.      Usługodawca nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił
Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

6.      Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w powyższych pkt. 11.4 i 10.5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

7.      Oświadczenia kierowane do Tramontana-sailingteam.pl można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 1 Regulaminu.

 

       12)  SKLEP I UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1.  Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Sklep”.

2.      Produkty dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola “Kupuję i płacę“.

3.      Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – 

(1) po wypełnieniu formularza zamówienia i 

(2) kliknięciu na stronie po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Usługobiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez 

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz 

(2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

6.      Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu: 

a.      Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

·       Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

·       Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paynow.pl/#payment_methods. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym 169.401.468 złotych.

b.      Termin płatności – Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jednak w przypadku Produktów odbieranych na Rejsie, nie później niż przed odbiorem Produktu.

7.      Sposób i termin dostawy Produktu: 

a.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

·  Przesyłka kurierska.

·  Odbiór osobisty w miejscu odbywania się danego Rejsu.

c.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

d.      W przypadku, gdy Rejs, w którym bierze udział Klient rozpoczyna się na mniej niż 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca udostępnia odbiór Produktu w miejscu odbywania się danego Rejsu. W takim przypadku Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, nie później niż przed odbiorem Produktu.

 

       13)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

1.   Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 8 tej ustawy, nie stosuje się do umów o
imprezę turystyczną. Przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta mają zastosowanie do innych umów zawieranych z Usługodawcą, w tym do Umów Sprzedaży Produktów oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym.

2.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 13 ust. 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c.       W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są
nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Bukowa
21, 84-230 Rumia lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tramontana-sailingteam.pl.

5.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii
lub części albo 

(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Bukowa 21, 84-230 Rumia.

7.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: 

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

(2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

(3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

(4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.      Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

   14)  KONTAKT Z TRAMONTANA-SAILINGTEAM.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@tramontana-sailingteam.pl)
oraz poczta tradycyjna (Bukowa 21, 84-230 Rumia), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Tramontana-sailingteam.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

       15)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE TRAMONTANA-SAILINGTEAM.PL

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@tramontana-sailingteam.pl lub pisemnie na adres: Bukowa 21, 84-230 Rumia.

2.      Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

(2) roszczenie Usługodawcy; oraz 

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

        16)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576
Kodeksu Cywilnego). 
       

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo)
na adres: biuro@tramontana-sailingteam.pl lub pisemnie na adres: Bukowa 21, 84-230 Rumia.

       
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 

(2)żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz 

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

       
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

       
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Bukowa 21, 84-230 Rumia lub przekazać Sprzedawcy w miejscu odbywania się Rejsu w związku, z którym zakupił Produkt. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

       
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

       17)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 

(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na
stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz 

(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

   18)  PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.  Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

   19)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Tramontana-sailingteam.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, zmiany w zakresie usług lub modelu działalności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Imprezach Turystycznych, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Tramontana-sailingteam.pl

 

 

20)                    
ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO REGULAMINU – STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE
TURYSTYCZNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO USTAWY O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH)
 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu
dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE
posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat gdyby przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE stało się niewypłacalne.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed
rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.
Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest
powrót podróżnych do kraju. Przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE wykupiło w Signal Iduna zabezpieczenie na
wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, numer telefonu kontaktowego: +48 58 32 68 555), jeżeli z
powodu niewypłacalności przedsiębiorstwa OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302]
przetransponowana do prawa krajowego [
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361].