OGÓLNE WARUNKI

ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH
DLA KLIENTÓW OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE

 

 

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z uprzejmą  prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami uczestnictwa

w imprezach turystycznych organizowanych przez Oliwię Krauze prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Bukowa 21, 84-230 Rumia).

 

 

1)  O NAS

1.   ORGANIZATOREM w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych (dalej jako „Ogólne Warunki”), a także organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.),  jest Oliwia Krauze prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych z numerem ewidencyjnym: 28548 oraz numerem rejestrowym: 796; posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Bukowa 21, 84-230 Rumia, NIP 5882463614, REGON 387597587, adres poczty elektronicznej: biuro@tramontana-sailingteam.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 509726364, 531987382  (dalej jako: „Usługodawca” lub „Organizator”).

2.     Dane kontaktowe:

a. adres do korespondencji: Bukowa 21, 84-230 Rumia;

b. adres poczty elektronicznej: biuro@tramontana-sailingteam.pl;

c. numer telefonu kontaktowego: 509726364, 531987382.

3.      KLIENTEM w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Organizatorem o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (dalej jako: „Klient” lub „Uczestnik”).

 

 

 

 

2)  TRYB ZAWIERANIA UMOWY

1.   Usługodawca umożliwia zawarcie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków umowy o udział w imprezie turystycznej (dalej jako: „Umowa”), zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W zależności od rodzaju zawieranej Umowy oraz od decyzji Klienta, w skład powyższej imprezy turystycznej mogą wchodzić dodatkowe atrakcje dostępne za dodatkową opłatą, takie jak na przykład lot balonem lub kurs motorowodny.

2.   Powyższa Umowa jest zawierana w trybie ofertowym (zgodnie z art. 66 i dalszymi przepisami Kodeksu cywilnego), co oznacza, że na podstawie zapytania Klienta Usługodawca przygotowuje ofertę świadczenia usług turystycznych, którą przedstawia Klientowi do akceptacji. W przypadku przyjęcia oferty Umowa zostaje zawarta. W przypadku dodatkowych uzgodnień Umowa zostaje zawarta, gdy Klient i Usługodawca dojdą do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

3.   Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w skład zawartej umowy. Jeżeli Umowa zawarta z Klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych udostępnianych Klientowi (broszury, foldery, katalogi) stają się elementem Umowy pod warunkiem udostępnienia ich Klientowi przed zawarciem Umowy.

4.   Klient może zawrzeć Umowę w imieniu własnym lub na rzecz innej osoby. Zawarcie Umowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody jej ustawowego przedstawiciela.

5.   Cena imprezy turystycznej objętej Umową wskazywana jest Klientowi w ofercie Organizatora złożonej podczas uzgodnień Organizatora i Klienta (w przypadku ich prowadzenia). Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie
usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Organizator informuje Klienta w ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem Umowy (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową).

6.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej Umowy następuje poprzez doręczenie niniejszych Ogólnych
Warunków przed zawarciem Umowy, treści oferty usług turystycznych oraz innych materiałów, o których mowa w pkt. 2.3, jeżeli mają zastosowanie. Niniejsze Ogólne Warunki mogą być dostarczone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od życzenia Klienta.

 

3)  SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

   1.    Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

·       Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

·       Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paynow.pl/#payment_methods. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 169.401.468 złotych.

   2.   Dokonanie płatności w formie elektronicznej lub kartą płatniczą jest możliwe z użyciem mechanizmu koszyka w Formularzu Zamówienia w Serwisie Internetowym Organizatora dostępnym pod dresem: https://test.tramontana-sailingteam.pl/.

   3.   Klient obowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny imprezy turystycznej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 21 dni kalendarzowych przed planowaną początkową datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Klient może również dokonać płatności całości ceny w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zgodnie ze swoim wyborem. 

      W przypadku kiedy do podpisania umowy dochodzi w terminie krótszym niż 21 dni przed początkową datą rozpoczęcia imprezy płatności dokonuje się w wysokości 100% wartości imprezy turystycznej w terminie 1-3 dni od dnia podpisania umowy według ustaleń z Organizatorem w zależności od terminu początkowej daty rozpoczęcia imprezy . Brak wpłaty dokonanej przez Klienta w powyżej wskazanych terminach jest jednoznaczne z rezygnacją z imprezy turystycznej. 

  

 

 

 

4)  PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRAW Z UMOWY

1.  Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

2.  Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 4.1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

3.  Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia Umowy.

4.  Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

5)  REKLAMACJE

1.  Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być
wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

2.  Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, w sposób odpowiedni dla rodzaju danej usługi, przykładowo: ustnie, telefonicznie lub pisemnie. Zaleca się sporządzenie zawiadomienia w formie pisemnej i złożenie go bezpośrednio u Organizatora lub przesłanie na jego adres (Bukowa 21, 84-230 Rumia). Niedochowanie zalecanej formy nie ma jednak wpływu na ważność i skuteczność zawiadomienia.

3.  Organizator na podstawie zawiadomienia otrzymanego zgodnie z pkt. 5.2 wyżej powinien usunąć niezgodność z Umową świadczonej usługi turystycznej, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu tej niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W takim przypadku Klientowi pozostaje możliwość złożenia reklamacji zgodnie z pkt. 5.4 poniżej.

4.  Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 5.2, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, niezwłocznie  o dostrzeżeniu wadliwości świadczonych usług. Zaleca się sporządzenie reklamacji w formie pisemnej i złożenie jej bezpośrednio u Organizatora lub przesłanie na jego adres (Bukowa 21, 84-230 Rumia). Niedochowanie zalecanej formy nie ma jednak wpływu na ważność i skuteczność reklamacji.

5.  W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na przyczyny odmowy. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.

6.  Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną, tj. jej niezgodność z Umową, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.

7.  Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

8.  Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

a.    winę za niezgodność ponosi Uczestnik;

b.   winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności
nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

c.    niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, tj. pozostającymi poza kontrolą Organizatora,

których skutków nie można było uniknąć nawet pomimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań.

 

       6)       ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Zgodnie art. 47 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 8 tej ustawy, nie stosuje się do umów o imprezę turystyczną.

2.     Klient jest obowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie
turystycznej na rzecz Organizatora. Organizator określa wysokość powyższych opłat w następujący sposób (opłaty maksymalne):

a.    w przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 31 do 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia – 25% ceny imprezy turystycznej,

b.    w przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 15 do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia – 50% ceny imprezy turystycznej,

c.     w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia do dnia rozpoczęcia – do 100% ceny imprezy turystycznej.

3.     Wskazane w poprzednim punkcie opłaty stanowią opłaty maksymalne z tytułu odstąpienia od umowy. Jeżeli cena imprezy turystycznej pomniejszona o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych, jest niższa niż wskazane wyżej opłaty, Klient jest obowiązany do zapłaty tej niższej kwoty. Na żądanie Klienta Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

4.     W Umowie została wskazana opłata za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego
wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

5.     Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu
imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

6.     Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

a.      liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Usługodawca powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:

                                          i.     20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

                                         ii.     7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

                                       iii.     48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

b.      Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu
Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7.     Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w powyższych pkt. 6.4 i 6.5, w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania Umowy.

8.     Oświadczenia kierowane do Organizatora można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 1 niniejszych Ogólnych
Warunków .

 

 

     7)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

b.    wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie
inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę);

c.     pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

 

 

   8)      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.  Informacja o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej – w imprezach turystycznych organizowanych przez Usługodawcę, jeżeli zawarta Umowa przewiduje dodatkowe atrakcje związane z aktywnością fizyczną Uczestników, mogą brać udział jedynie osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych dla danej aktywności fizycznej.

4.  Organizator  posiada na rzecz uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora umowę ubezpieczenia.  

 

Załącznik numer 1

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY
DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat, gdyby przedsiębiorstwo OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

 Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

 Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem
turystycznym.

 Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

 Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie
przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

 Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych
elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

 W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą
wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za
rozwiązanie.

 Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

 Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane,
bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację
imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

 Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
usług turystycznych.

 Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po
rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Przedsiębiorstwo OLIWIA
KRAUZE USŁUGI KREATYWNE wykupiło w Signal Iduna zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem  (0-801120120, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31) lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, numer telefonu kontaktowego: +48 58 32 68 555), jeżeli z powodu niewypłacalności przedsiębiorstwa OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE dojdzie do odmowy świadczenia usług. Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361 (Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych(, a także samą dyrektywę: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302.

 

 

Załącznik numer 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klienta.
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 

    1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi Ogólnymi Warunkami jest Organizator.

2.     Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

3.     Zawieranie umów na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych
przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

(1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych Ogólnych Warunkach i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w Ogólnych Warunkach lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; 

(2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

4.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe
dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

(1) przetwarzane zgodnie z prawem; 

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 

(5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie bezpieczeństwo  danych  osobowych, w  tym  ochronę przed niedozwolonym  lub  niezgodnym 
z  prawem  przetwarzaniem  oraz przypadkową  utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

5.     Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

2)  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1.   Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony
jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw
wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 

 

3)  CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1.      Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:

 

Cel
przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie
umowy o świadczenie usług turystycznych lub innej umowy zawartej z
Administratorem bądź podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

 

Dane są
przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
w inny sposób zawartej umowy.

Marketing
bezpośredni

Artykuł 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry
wizerunek Administratora, jego przedsiębiorstwa oraz dążeniu do świadczenia
usług

Dane są
przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane
 dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator
nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane
dotyczą.

Marketing

Artykuł 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora

 

Dane
przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie
ksiąg  podatkowych

Artykuł 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej
tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)– przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi  przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie,
dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie
mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu
lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Dane są
przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi
sześć lat).

 

4) ODBIORCY DANYCH

1.     Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator
korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.     Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli korzystają Państwo z odbioru osobistego, to Państwo dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3.    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a.       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

b.      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

c.      ubezpieczyciel – w przypadku Usługobiorcy zawarł z Administratorem Umowę Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
podmiotowi, z którym Administrator zawarł na rzecz Klienta umowę ubezpieczenia w związku z Umową o świadczenie usług turystycznych.

 

5)   PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.     Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2.     Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.     Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.     Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

6.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.