INFORMACJA O ZASADACH ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

Firma  OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE realizujący rejsy turystyczne i szkolenia żeglarskie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od uczestników rejsów, zleceniobiorców i podmiotów współpracujących oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

 

Firma OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody uczestników rejsów, zleceniobiorców i podmiotów współpracujących w  innym celu niż wykonanie usługi chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Firma OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.